รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Leaning Workshop
วันที่เขียน 5/2/2563 18:10:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 13:47:07
เปิดอ่าน: 136 ครั้ง

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Leaning Workshop ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และแต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ลักษณะของการเรียนแบบ Active Learning นั้นเป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่า ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้เรียนความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน และผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง

ตัวอย่างวิธีกำรสอนที่เน้นการเรียนแบบ Active Learning ได้แก่ แบบระดมสมอง (Brainstorming) แบบเน้นปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา (Problem/Project-based Learning/Case Study) แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think – Pair – Share) แบบสะท้อนความคิด (Student’s Reflection) แบบตั้งคำถาม (Questioning-based Learning) และแบบใช้เกม (Games-based Learning) นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์สำหรับช่วยในการเรียนการสอนและให้นักศึกษาสนใจและอยากเข้าเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่น kahoot.com, Plickers และ Socrative

การนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ

ข้าพเจ้าคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และนักศึกษาให้ความสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือ การทำแบบทดสอบผ่านอินเตอร์เน็ต การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการทำกิจกรรมในห้องเรียน อีกทั้งยังนำมาปรับใช้กับการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อลดคะแนนสอบวัดความรู้ ในรายวิชา สต203 และ สต302 ที่ตนเองได้รับผิดชอบสอนในเทอม 2/2562 อีกด้วย

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1085
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020
ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020 วันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทอง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ตลอดจนฟังบรรยายในหัวข้อและงา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 11/3/2563 13:41:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 12:41:12   เปิดอ่าน 34  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมข้าวสาลีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ก.พ.อ.  ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 5/2/2563 18:11:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 5:20:53   เปิดอ่าน 131  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » รายงานสรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์”
ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง "ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์" โดยวิทยากรคือ รศ. ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว ทำให้มีความรู้่เกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ (copyright) ซึ่งหมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายรับรองใ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 11/1/2563 18:44:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 11:59:46   เปิดอ่าน 289  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม "ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์"
การทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ หรือตำรา ควรมีการคำนึงถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ งานเขียนบางอย่างมีความจำเป็นต้องมีการขอลิขสิทธิ์ นอกเหนือจากการอ้างอิงที่มา แต่งานเขียนบางอย่างอาจจะไม่จำเป็น...
งานเขียน  ลิขสิทธิ์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 17/12/2562 16:02:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 1:19:02   เปิดอ่าน 300  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง