ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
18337 โครงการเกษตรป่าไม้กับการสื่อความหมายภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
18290 โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง
น.ส. จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
18288 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
นาง เหมสุดา แก้วกอง
งบประมาณเงินรายได้  : 76,800.00  บาท
18242 โครงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ ประจำปีการศึกษา 2564
นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
18123 โครงการสร้างภาพลักษณ์ศูนย์เกษตรอินทรีย์ต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green Organic Eco University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18108 โครงการกิจกรรม 5 ส.
น.ส. จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
18097 โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นาง วาสนา วรรณคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 25,500.00  บาท
18026 โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (Smart Agroforester) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
18013 โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (Online)
นาง สุธิดา นะภิใจ
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
18012 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษา
นาง สุธิดา นะภิใจ
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
17997 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการออกกำลังกายนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า ประจำปี 2565
ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
17995 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
นาย ธนากร แนวพิชิต
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
17994 โครงการรับรายงานตัวบัณฑิตใหม่ สร้างสายใยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาย ธนากร แนวพิชิต
งบประมาณเงินรายได้  : 3,000.00  บาท
17977 โครงการแห่เทียนพรรษา
นาย ภิญโญ ผลงาม
งบประมาณเงินรายได้  : 2,500.00  บาท
17975 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย TOR และ APS ประจำปี 2565
อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
งบประมาณเงินรายได้  : 2,900.00  บาท
17974 โครงการสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี
นาย ภิญโญ ผลงาม
งบประมาณเงินรายได้  : 2,500.00  บาท
17952 โครงการส่งเสริมมารยาทไทยและการแข่งขันตีกลองปูจา
นาย ภิญโญ ผลงาม
งบประมาณเงินรายได้  : 3,000.00  บาท
17937 โครงการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
งบประมาณเงินรายได้  : 1,200.00  บาท
17917 โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
งบประมาณเงินรายได้  : 20,900.00  บาท
17916 โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สายสังคมศาสตร์
นาง วาสนา วรรณคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
17915 โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วาสนา วรรณคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
17899 โครงการพัฒนาระบบรดน้ำมะเกี๋ยงแบบอัจฉริยะ
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17898 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพลวัตรของชาเมี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเหนือของประเทศไทย
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
17891 โครงการศึกษาหาสารให้กลิ่นรสในมะเกี๋ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17816 โครงการพัฒนาแปลงปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17806 โครงการเพิ่มมูลค่าและการถ่ายทอดการใส่เชื้อเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่สวนชาเมี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17804 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชมะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อขยายผลสู่ชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17802 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของห้อมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17797 โครงการสร้างต้นแบบธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
17796 โครงการสหกิจศึกษา
นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 153,300.00  บาท
17791 โครงการพัฒนาชุดคู่มือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมะเกี๋ยง
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 198,000.00  บาท
17790 โครงการปรับพื้นฐานและเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
17785 โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงแก่นักศึกษา
อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
17783 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจ"
อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,800.00  บาท
17774 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
งบประมาณเงินรายได้  : 8,400.00  บาท
17767 โครงการชวนน้องใหม่แอ่วเมืองแป้
นาย ภิญโญ ผลงาม
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000.00  บาท
17760 โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาย ภิญโญ ผลงาม
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
17751 โครงการฐานเรียนรู้ปัจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
นาง กาญจนา โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17743 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านน้ำเลา
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17737 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
อาจารย์ มรกต วงศ์หน่อ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17731 การพัฒนาแปลงปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17728 โครงการประยุกต์ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ พัฒนาดิน น้ำ ป่า และสังคมฐานรากแบบบูรณาการ
อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17718 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17715 โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (SE) ตามแนวทางพระราชดำริ ฯ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
นาย ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
17714 โครงการศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน ด้วยระบบ Smart Farm
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17713 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
17705 โครงการเสริมสร้างศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่สากล ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17703 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17702 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพการแปรรูปกล้วยบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17701 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้พื้นถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และเสริมสร้างอาชีพจากฐานทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17698 โครงการแม่โจ้ทูมาร์เกต (Maejo to Market : M2M) ปี 2
อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
งบประมาณเงินรายได้  : 8,900.00  บาท
17696 โครงการฐานเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน GAP พืช
อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17695 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือของผู้สูงอายุตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17693 โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าโฮมสเตย์ตามวิถีวัฒนธรรมเกษตรล้านนาเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17692 โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17690 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุนชนบ้านบุญแจ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17686 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจิ้งหรีดของกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17654 โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
น.ส. จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
17653 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ครั้งที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 15,400.00  บาท
17569 โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุกและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
นาย ธนากร แนวพิชิต
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
17500 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ครั้งที่ 1 -2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 82,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 4,096,100.00  บาท