คณะวิทยาศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล 431 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล ข471 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า 009 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ 092 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ 432 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย 012 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ข381 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ 810 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล 667 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม ข530 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สรรพ่อค้า อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ปารัตน์ เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์ เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร ชื่นอิ่ม เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
21. อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลูสิทธิ์ หิรัญสาย เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
24. อาจารย์ออมทรัพย์ อินกองงาม - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
25. อาจารย์จตุพร ศิลพรชัย - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
26. นายอรรถกร อภิเนาวนิเวศน์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
27. นายจักเรศ เพ็งใย - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี 013 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
29. อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช 014 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง 022 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
31. อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร 064 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี 073 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย 079 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
34. อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช 090 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ 094 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
36. อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ 097 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
37. อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช 102 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก 1026 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
39. อาจารย์ศริญณา มาปลูก 1027 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ 104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
41. อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง 1076 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย 1088 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
43. อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ 1089 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
44. อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ 1091 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
45. อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค 1092 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน 111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
47. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ 112 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
48. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ 1122 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 1123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง 1125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
51. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู 1126 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ 113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว 115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
54. อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง 122 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ 204 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
56. อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ 205 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
57. อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ 206 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
58. อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ 207 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
59. อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ 208 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร 210 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
61. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู 211 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง 212 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ 213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล 214 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี 215 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
66. อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ 216 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน 217 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
68. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ รอนราญ 218 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ 325 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล 347 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
71. รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด 367 รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
72. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล 379 รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย 381 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
74. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ 383 รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ 407 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ 409 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ 414 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า 415 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี 425 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
80. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ 429 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง 430 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
82. รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ 493 รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
83. รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย 512 รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
84. อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง 528 อาจารย์ ข้าราชการ
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร 564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ราชกิจ 574 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ 589 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
88. อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล 595 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา 596 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง 597 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ 614 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง 661 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
93. รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท 662 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
94. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ 663 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
95. อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ 665 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม 666 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
97. อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ สาระไชย 668 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
98. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข 669 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล 670 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
100. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ 787 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
101. อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน 793 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
102. อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง 808 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ 809 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง 811 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ 812 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
106. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี 824 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
107. อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล 825 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
108. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย 976 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
109. อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง 993 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
110. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม 994 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
111. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม ข376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
112. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ ข408 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
113. อาจารย์กัญญา บุตราช ข410 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
114. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ ข484 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
115. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง ข487 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
116. รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต ข488 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
117. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล ข506 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
118. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ ข507 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
119. อาจารย์อลงกต กองมณี ข516 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
120. อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว ข568 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
121. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล ข572 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
1. น.ส.สุภาพร แก้วถาวร ข223 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ ข374 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอนุวัฒน์ คำเมืองลือ 201 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ลภาวรรณ วรพันธุ์ 292 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายสุรพล จิโน 379 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางปราณี กันธิมา 380 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายมาลัย เบญจวรรณ์ 382 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางสุวิมล ศิริผล 383 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นางสุรางค์ ปัญญาดี 384 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นางกาญจนา จุ่มแก้ว 579 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ 696 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นายเรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ 747 วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. น.ส.ธนันณัฐ สุขแสวง 840 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. นางคนึงนิตย์ กอนแสง 102 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
14. นายรชานนท์ พรหมมา 103 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
15. นายนันทวัฒน์ รักษ์เผ่าสุวรรณ 105 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
16. นายถวิล โปธา 107 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
17. นางดรุณี สิงห์สุข 108 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.แววตา ติ๊บมา 749 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน 1101 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม 202 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น 852 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว 885 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ 291 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ 875 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. น.ส.พิชณิชา นิปุณะ 706 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ 062 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์ 746 เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น 769 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์ 770 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ 406 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ
2. นายเจษฎาพร ด้วงชนะ 576 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร ข573 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงานพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.พัชรี ยางยืน 416 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ข้าราชการ
5. น.ส.สุภาพรรณ อนุตรกุล 561 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ข้าราชการ
6. น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี 578 นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางพิมพร มะโนชัย ข411 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายสกล บุญธรรม ข511 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นางเบญญาภา หลวงจินา 1104 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. นางสมใจ ประทุมเทพ 209 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นายประดิษฐ์ เวียงคำ 426 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ 428 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล 577 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. นายภควัตร คำสุข 580 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล 697 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. นางวริศรา สุวรรณ 744 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ 745 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
18. นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย 876 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
19. นายประทีป สุขสมัย ข417 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
20. นางกันยา พรหมมา 110 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
21. น.ส.บุษบา ลุนจันทา 113 นักวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
22. นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์ 114 นักวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
23. นายธีราวุฒิ หงษ์ฟ้อน 116 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ . พนักงานส่วนงาน
24. น.ส.วีรินทร์ภัทร์ อินทนนท์ 117 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
25. นายธนกฤต คำวงค์ปิน 118 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา . พนักงานส่วนงาน
26. น.ส.สุภาภรณ์ อินต๊ะชัย 119 นักวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
27. นายจเร ตุ่นคำ 251 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
28. นายกำธร มาโน 252 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน