ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชชยานิดา คำวิชัย
Asst. Prof. Pitchayanida Khumwichai
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การออกแบบเว็บไซต์
2. การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-052 : การศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

2. 2563 : มจ.2-64-055 : การนำบอร์ดเกมมาใช้ในการด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาสู่ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

3. 2562 : วท-63-006 : Database System for Royal Thai Orchid Plantation in Chiang Mai Province
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2561 : วท-62-140 : Smart Notification System for Detecting Fan Failure in Evaporative Cooling System of a Poultry Farm
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2561 : วท-62-139 : Implementing Information Technology and Social Media for Promoting Tourism Pongyeang Subdistrict, Chiang Mai, Thailand
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

6. 2561 : มจ.1-61-009 : ระบบฐานข้อมูลบัญชีกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้.)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล