รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพล ธุระกิจเสรี
Assoc. Prof. Dr. Theerapol Thurakitseree
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Engineering (Mechanical Engineering)
สถาบันการศึกษา : The University of Tokyo

2. ปริญญาโท : Master of Engineering (Mechanical Engineering)
สถาบันการศึกษา : The University of Tokyo

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ฟิสิกส์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. ฟิสิกส์ประยุกต์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-63-04-006 : การวิเคราะห์และศึกษาสมบัติของวัสดุนาโนที่เจือด้วยไนโตรเจนเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

2. 2561 : วท-62-130 : Low-Cost Sputtering Process for Carbon Nanotubes Synthesis
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

3. 2561 : วท-60-008 : Phase Transition and Electrical Prooerties of Ba0.8 Sr0.2 TiO3 : Comparison of Different Preparation Techniques
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Diamond and Related Materials   ฉบับที่ : 101

สื่อสิ่งพิมพ์ : Applied Mechanics and Materials   ฉบับที่ : 891

สื่อสิ่งพิมพ์ : Nanoscale   ฉบับที่ : 10

สื่อสิ่งพิมพ์ : Applied Mechanics and Materials   ฉบับที่ : 879

สื่อสิ่งพิมพ์ : Applied Physics Letters   ฉบับที่ : 112

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล