ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรัสกร นันทดิลก
Asst. Prof. Dr. Buraskorn Nuntadilok
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. คณิตศาสตร์ประยุกต์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Mathematics   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล