ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราภรณ์ ชื่นบาล
Asst. Prof. Dr. Siraporn Cheunbarn
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : Master of Business Administration (Finance)
สถาบันการศึกษา : Keller graduate School

3. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : EU-64-001 : Sustainable Solid Waste Management and Policies (SWAP)
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (The European Union)

2. 2563 : มจ.1-63-03-002 : การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผสม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2561 : วท-62-137 : การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2561 : วท-62-138 : การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระที่แยกจากดินรอบรากข้าวในการผลิตออกซินและจิบเบอเรลลิน
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2561 : วช.-62-003 : การจัดการของเสียและกลิ่นจากการเลี้ยงสุกรเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

6. 2561 : อวน-บริษัทใบธง จำกัด-62-003 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยหมักเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (อุทยานวิทยาศาสตร์และบริษัทใบธง จำกัด)

7. 2561 : วท-60-079 : ประสิทธิภาพการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสาหร่ายสีเขียวขนาดเล๊ก
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารนเรศวรพะเยา   ฉบับที่ : 12(2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ฉบับที่ : 18

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : การศึกษาประสิทธิภาพของพืชทนเค็มในการบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรมผักและผลไม้ดองโดยใช้ระบบบำบัดบึงประดิษฐ์แบบไหลผ่านใต้ดินแนวนอน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : Improving te Tensile Strength of Rice Straw Paper by Different Paper Additives [0.4]
ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวโดยการผลิตเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดขี้เลื่อยไม้สักจากโรงเลื่อย ในเมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง [0.2]
ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าขี้เลื่อยไม้สักจากโรงเลื่อยในเมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง เป็นแผ่นปาร์ติเกิลเพื่อการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2563 : ผลของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของลาวต่อสมบัติของเยื่อและกระดาษจากฟางข้าว [0.2]
ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวโดยการผลิตเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2562 : Composting of rice straw by Lichen-associated Bacteria [0.2]
ชื่อผลงาน : การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล