อาจารย์ ดร. จักรกฤช เตโช
Dr. Jakkrit TeCho
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Technology (International Program))
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์
3. ปัญญาประดิษฐ์
4. คอมพิวเตอร์
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์
6. เทคโนโลยี
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การออกแบบฐานข้อมูลและเครือข่าย และการบริหารจัดการ
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูล
4. การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับคำนวณ (สเปรดชีต)
5. การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสิ่งพิมพ์
6. การใช้อินเทอร์เน็ต
7. การพัฒนาภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรม
8. การออกแบบเว็บไซต์
9. การออกแบบฐานข้อมูลและเครือข่าย และการบริหารจัดการ
10. การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูล
11. การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์
12. การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์
13. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
14. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
15. เทคโนโลยีสารสนเทศ
16. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
18. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
19. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20. การใช้คอมพิวเตอร์
21. การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
22. การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
23. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
24. ระบบปฏิบัติการ
25. ระบบสารสนเทศ

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล