ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดินันท์ นันตัง
Asst. Prof. Dr. Sakdinun Nuntang
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีเทคนิค)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเทคนิค)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. วิศวกรรมเคมี
2. เคมีอุตสาหกรรม
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-63-04-007 : การเตรียมถ่านกัมมันต์เมล็ดลำไยที่มีหมู่ฟังก์ชันด้วยกรดซัลโฟนิกและการประยุกต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเอสเทอริฟิเคชันของดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

2. 2562 : มจ.2-62-088 : โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้วัสดุดูดซับจากธรรมชาติ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

3. 2562 : วท-63-027 : Natural rubber as a renewable carbon source for mesoporous carbon/silica nanocomposites
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2561 : วท-62-106 : Tunable mesoporosity and hydrophobicity of natural rubber/hexagonal mesoporous silica nanocomposites
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2561 : สวก.-62-007 : การเลือกดูดซับชาพอลิฟีนอลและคาเฟอีนบนนาโนคอมพอสิตของยางธรรมชาติ/เฮกซะโกนอลมีโซพอรัสซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีนสำหรับการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการเกษตร)

6. 2561 : วท-60-104 : Removal Acid Dye from Aqueous Media by Adsorption onto Organic Amine-Functionalized Rice Husk Ash
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : scientific reports   ฉบับที่ : 10

สื่อสิ่งพิมพ์ : Microporous and Mesoporous Materials   ฉบับที่ : 275

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Porous Materials   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Microporous and Mesoporous Materials   ฉบับที่ : 259

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล