ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
Asst. Prof. Dr. Srikanjana Klayraung
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวก.-64-002 : การศึกษาพันธุ์และการทดสอบผลผลิตภายในสถานีของสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมมะลิแดง สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสีแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ต้านทานต่อโรคไหม้
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

2. 2563 : สวก.-64-008.1 : การศึกษาระบบการผลิตต้นหญ้าแฝกหอมในระดับอุตสาหกรรมด้วยไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวเพื่อเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

3. 2563 : มจ.2-64-042 : การแปรรูปกระเทียมเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินี่ยได้คณะวิทยาศาสตร์)

4. 2563 : มจ.1-63-02-006.2 : การคัดเลือก ศึกษาพันธุ์ และทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้าหอม ต้านทานต่อโรคแมลงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

5. 2563 : มจ.1-63-02-006.7 : การแยกเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว และแบคทีเรียเอนโดไฟท์ของข้าวจากนาอินทรีย์ และนาเคมีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคข้าวอินทรีย์ด้วยชีววิธี
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

6. 2562 : บพข.-63-003 : กลยุทธ์การกำจัดวัชพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรล้านนา
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

7. 2562 : สวทช.-บริษัท ดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด-63-001 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพของเคอร์คูมินอยด์โดยใช้ไมโครแคปซูลจากยีสต์ในการเพิ่มความเสถียรของผลิตภัณฑ์ในสภาวะน้ำย่อยจำลองและการเก็บรักษา
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและบริษัท ดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด)

8. 2562 : วท-63-022 : Occurrence and Antimicrobial Susceptibility Profiles of Multidrug-Resistant Aeromonads Isolated from Freshwater Ornamental Fish in Chiang Mai Province
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

9. 2561 : วท-62-137 : การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

10. 2561 : วท-62-138 : การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระที่แยกจากดินรอบรากข้าวในการผลิตออกซินและจิบเบอเรลลิน
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

11. 2561 : สวก.-62-008 : การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ที่พัฒนาได้จากพันธุ์ข้าว กข15 และ ข้าวดอกมะลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (ปีที่2)
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สวก)

12. 2561 : มจ.1-62-01-033 : การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

13. 2561 : มจ.1-62-01-033.1 : การพัฒนาระบบการผลิตต้นพันธุ์หัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) จากการเพาะเลี้ยงเยื่อ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

14. 2561 : อวน-บริษัทใบธง จำกัด-62-003 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยหมักเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (อุทยานวิทยาศาสตร์และบริษัทใบธง จำกัด)

15. 2561 : TTSF-62-001 : การควบคุมโรคข้าวโดยชีววิธีและการส่งเสริมการเจจริญของพืชด้วยแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับพืชและแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Pathogens   ฉบับที่ : 9

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารนเรศวรพะเยา   ฉบับที่ : 12(2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ฉบับที่ : 18

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Microbial Pathogenesis   ฉบับที่ : 118

สื่อสิ่งพิมพ์ : Drug Discoveries and Therapeutics   ฉบับที่ : 12

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : กิจกรรมปฏิปักษ์ของแบคทีเรียไฟลัม Firmicutes จากไลเคน Parmotrema และอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae [0.2]
ชื่อผลงาน : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนออกไซด์ของทองแดงและสังกะสีด้วยบาซิลลัส เพื่อควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : ความสามารถต้านเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากลำต้นและเมล็ดข้าว [0.2]
ชื่อผลงาน : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนออกไซด์ของทองแดงและสังกะสีด้วยบาซิลลัส เพื่อควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : The potential of fungi collected from earthworm gut and vermicompost producing auxin under tryptophan and non- tryptophan culture [1]
ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของเชื้อราของไส้เดือนดินท้องถิ่นบางชนิด และการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Agricultural Technology ฉบับที่ : 3

4. 2562 : Composting of rice straw by Lichen-associated Bacteria [0.2]
ชื่อผลงาน : การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2562 : กลุ่มจุลินทรีย์ชนิดเด่นในระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากสลัดจ์บ่อเกรอะร่วมกับเปลือกลำไย [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการดำเนินระบบ TPAD ต่อกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในการหมักร่วมระหว่างสลัดจ์บ่อเกรอะกับของเสียจากการแปรรูปลำไยอบแห้ง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2561 : A Novel Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) inner shell as a modified-porous Activated Carbon Product [0.4]
ชื่อผลงาน : การศึกษาการแปรรูปถ่านกัมมันต์จากเปลือกถั่วดาวอินคาเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2561 : Bioelectricity production from Rice Noodle Wastewater using Plant Microbial Fuel Cell (PMFC) [0.4]
ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานผลิตเส้นขนมจีนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ (ลาออก)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล