ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิตา ชากฤษณ์
Asst. Prof. Dr. Sita Charkrit
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Mathematics)
สถาบันการศึกษา : The University of Texas at Arlington

2. ปริญญาโท : Master of Science (Mathematics)
สถาบันการศึกษา : The University of Texas at Arlington

3. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวทช.-64-007 : วิธีการวางนัยทั่วไปของการแยกสำหรับปัญหาค่าเริ่มต้นแบบเอกฐาน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

2. 2562 : มจ.2-63-070 : การวิเคราะห์คำตอบในรูปอนุกรมอนันต์ของวิธีการแยกของอโดเมียนและปรากฏการณ์ใหม่จากการใช้วิธีการแยกของอโดเมียนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

3. 2562 : วท-63-013 : Liutex core line and POD analysis on hairpin vortex formation in natural flow transition
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Hydrodynamics   ฉบับที่ : 32

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล