รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
Assoc. Prof. Dr. Wasin Charerntantanakul
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Veterinary Microbiology)
สถาบันการศึกษา : Iowa State University

2. ปริญญาโท : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยสาธารณสุข)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. จุลชีววิทยา
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. จุลชีววิทยา

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : มจ.2-63-016 : โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในโคพื้นเมืองและสุนัข
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

2. 2562 : วท-63-015 : Adjuvants for swine vaccines: Mechanisms of actions and adjuvant effects
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

3. 2562 : วท-63-021 : -
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2561 : วท-62-135 : การพัฒนาปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์สาหรับการตรวจเชื้อEhrlichia canis Hepatozoon canis Babesia canis จากเลือดสุนัข
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2561 : มจ.1-62-01-002 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : มจ.1-62-01-002.2 : การประเมินคุณภาพและการวิเคราะห์หาปริมาณพฤกษเคมีจากข้าวสันป่าตอง รวมถึงการหาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มสารพฤกษเคมีสูง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

7. 2561 :
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Vaccines   ฉบับที่ : 38

สื่อสิ่งพิมพ์ : Surface & Coatings Technology   ฉบับที่ : 402

สื่อสิ่งพิมพ์ : Vaccines   ฉบับที่ : 38

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 36(2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veterinary Immunology and Immunopathology   ฉบับที่ : 205

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veterinary Immunology and Immunopathology   ฉบับที่ : 195

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 35

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 35

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความชุกของการติดเชื้อ Ehrlichia canis, Hepatozoon canis, Babesia canis Anaplasma platys และ Trypanosoma evansi ในสุนัขในจังหวัดเชียงใหม่ [0.8]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์และการสำรวจโรค พยาธิในเม็ดเลือดสุนัขในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับที่ : 2

2. 2564 : A novel investigation of microbiome from vermicomposting liquid produced by Thai earthworm, Perionyx sp. 1 [1]
ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของเชื้อราของไส้เดือนดินท้องถิ่นบางชนิด และการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Agricultural Technology ฉบับที่ : 4

3. 2564 : The potential of fungi collected from earthworm gut and vermicompost producing auxin under tryptophan and non- tryptophan culture [1]
ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของเชื้อราของไส้เดือนดินท้องถิ่นบางชนิด และการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Agricultural Technology ฉบับที่ : 3

4. 2563 : การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียจากเมทาจีโนมิกส์ในไมโครไบโอมของน้าหมักมูลไส้เดือนดินชนิด Perionyx sp. 1 ด้วยเทคโนโลยี next generation sequencing [0.2]
ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของเชื้อราของไส้เดือนดินท้องถิ่นบางชนิด และการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2563 : การตรวจสอบเชิงโมเลกุลและความชุกของ Hepatozoon canis ในสุนัขที่ศูนย์พักพิงสุนัขในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์และการสำรวจโรค พยาธิในเม็ดเลือดสุนัขในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2561 : Plasma effect of Dielectric Barrier Discharge Plasma Jet (DBDJ) on Human Dermal Fibroblasts adult (HDFa) Cells: In Vitro contaminated wound healing model [0.4]
ชื่อผลงาน : การศึกษาพลาสม่าเจ็ทความดันบรรยากาศเพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในแผลติดเชื้อเรื้อรังของสัตว์เลี้ยง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2561 : The investigation of Dielectric Barriers Discharge Plasma Jet (DBDJ) for bactericidal in wound healing [0.4]
ชื่อผลงาน : การศึกษาพลาสม่าเจ็ทความดันบรรยากาศเพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในแผลติดเชื้อเรื้อรังของสัตว์เลี้ยง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล