อาจารย์ ดร. พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
Dr. Pilasluck Sornkaew
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : OT-64-034 : ค่าคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าในช่วงโดยข้อเสนอใหม่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2562 : มจ.2-62-083 : สมการเชิงอนุพันธ์กับการแปลง Sadik
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

3. 2562 : OT-63-004 : การแปลงโมแฮนด์สำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2562 : OT-63-013 : การแปลงโมแฮนด์สำหรับระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

5. 2562 : OT-63-014 : การประมาณค่าโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

6. 2562 : มจ.2-63-074 : ตัวดำเนินการอนุพันธ์และการแปลงสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : AIP Conference Proceedings   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล