ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลิน วงศ์ขัตติยะ
Asst. Prof. Dr. Nalin Wongkattiya
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Biotechnology)
สถาบันการศึกษา : Royal Melbourne Institute of Technology University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-042 : การแปรรูปกระเทียมเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินี่ยได้คณะวิทยาศาสตร์)

2. 2563 : อพ.สธ.-64-004 : การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของสารสกัดกล้วยไม้สมุนไพร
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

3. 2562 : วท-63-014 : Synergistic Antimicrobial and Antioxidant Properties of Coccinia grandis (L.) Voigt, Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. and Acanthus ebracteatus Vahl. Extracts and Their Potential as a Treatment for Xerosis Cutis
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2562 : วท-63-033 : Process Optimization of Microwave Assisted Simultaneous Distillation and Extraction from Siam cardamom using Response Surface Methodology
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2561 : มจ.2-62-038 : การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียในช่องปากของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิงข่าของไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

6. 2561 : สอว.-62-003 : นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารเสริมจากสมุนไพรโดยเทคโนโลยีพลาสมา
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

7. 2561 : มจ.3-62-019 : ผลกระทบของการทำความสะอาดและออุณหภูมิที่มีผลต่อค่าความต้านทานความร้อนของเชื้อ Salmonella ในเก๊กฮวยแห้ง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Complementary Medicine Research   ฉบับที่ : 27

สื่อสิ่งพิมพ์ : Processes   ฉบับที่ : 8

สื่อสิ่งพิมพ์ : African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines   ฉบับที่ : 15(2)

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล