อาจารย์ ดร. ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
Dr. Tippapha Pisithkul
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Cellular and Molecular Biology)
สถาบันการศึกษา : The University of Wisconsin Madison

2. ปริญญาตรี : Bachelor of Arts (Biochemistry)
สถาบันการศึกษา : Bowdoin College

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ชีววิทยาของเซลล์
2. อณูชีววิทยา
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. พันธุวิศวกรรม
2. เทคโนโลยีชีวภาพ

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : อพ.สธ.-64-007 : การวิเคราะห์สาระสำคัญ องค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากรวงผึ้ง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

2. 2563 : สวทช.-บริษัท บิสท์ อินโน รีฟอร์ม จำกัด-64-004 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดซินไบโอติก
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ บริษัท บิสท์ อินโน รีฟอร์ม จำกัด)

3. 2563 : สวทช.- บริษัท อาหารดีสุขภาพดี จำกัด -64-005 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากรากโกโบ้
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ บริษัท อาหารดี สุขภาพดี จำกัด)

4. 2563 : สวทช.- บริษัท มัลเบอรี่ บางกอก ออแกนิค ฟาร์ม จำกั : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงมัลเบอรี่ซินไบโอติก
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ บริษัท มัลเบอรี่ บางกอก ออแกนิค ฟาร์ม จำกัด)

5. 2563 : สวทช.- บริษัท อาหารดีสุขภาพดี จำกัด -64-005 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากรากโกโบ้
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ บริษัท อาหารดี สุขภาพดี จำกัด)

6. 2563 : EU-64-001 : Sustainable Solid Waste Management and Policies (SWAP)
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (The European Union)

7. 2562 :
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

8. 2562 : บพข.-63-003 : กลยุทธ์การกำจัดวัชพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรล้านนา
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

9. 2562 : สวทช.-บริษัท ดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด-63-001 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพของเคอร์คูมินอยด์โดยใช้ไมโครแคปซูลจากยีสต์ในการเพิ่มความเสถียรของผลิตภัณฑ์ในสภาวะน้ำย่อยจำลองและการเก็บรักษา
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและบริษัท ดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด)

10. 2562 : สวทช.-63-005 : การวิเคราะห์และจำแนกโมเลกุลไขมันในฟิลม์ชีวภาพของ Bacillus subtilis ด้วยวิธี LC-MS-based Metabolomics
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

11. 2561 : มจ.3-62-020 : การศึกษาไมโครไบโอต้าของหญ้าแห้วหมูเพื่อพัฒนาเทคนิคการกำจัดวัชพืช
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : การแสดงออกของโปรตีนฮีมโดยใช้แบคทีเรียเป็นเซลล์เจ้าบ้าน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : Development of a molecular biology-based method for food-borne bacterial detection [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคจากตัวอย่างทางการเกษตรโดยใช้ CRISPR/Cas
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : ผลของสารไฟโคไซยานิน (Phycocyanin) จากสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ในวัสดุรองพื้นคอกไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : USING BY-PRODUCT FROM SPIRULINA PLATENSIS EXTRACTION AS ALTERNATIVE SYNBIOTIC SUPPLEMENT IN BROILER DIETS
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล