รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล ถิรบุญยานนท์
Assoc. Prof. Dr. Mongkol Thirabunyanon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Animal Science)
สถาบันการศึกษา : National University Corporation Ehime University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาตรี : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. สมุนไพรศาสตร์
2. วิทยามะเร็ง
3. จุลชีววิทยาทางการแพทย์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-63-02-005 : การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองให้มีสารออกฤทธิ์ทางยาสูงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและหรือบำบัดรักษาโรคในเชิงพาณิชย์
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

2. 2563 : มจ.1-63-02-005.1 : สภาวะที่เหมาะสมต่อการกระตุ้นการเพิ่มสารออกฤทธิ์ทางยาในกระบวนการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

3. 2563 : มจ.1-63-02-005.2 : การสกัดสารออกฤทธิ์ทางยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

4. 2563 : มจ.1-63-02-005.3 : ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางยาจากเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการต้านโรคมะเร็งในเซลล์เพาะเลี้ยงและในหนูขาว
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

5. 2561 : มจ.1-62-01-007 : การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองให้มีสารออกฤทธิ์ทางยาสูงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและหรือบาบัดรักษาโรคในเชิงพาณิชย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : มจ.1-62-01-007.1 : สภาวะที่เหมาะสมต่อการกระตุ้นการเพิ่มการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยาในกระบวน การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

7. 2561 : มจ.1-62-01-007.2 : การสกัดสารออกฤทธิ์ทางยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

8. 2561 : มจ.1-62-01-007.3 : ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางยาจากเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และการต้านโรคมะเร็งในเซลล์เพาะเลี้ยงและในหนูขาวหนูขาว
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : International Conference proceeding 2018 "ASIAN" c

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : International Conference proceeding 2018 "ASIAN" c

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : Journal of Fundamental and Applied Sciences. Publi

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : Bioactive Earthworm Peptides Produced by Novel Protease-Producing Bacillus velezensis PM 35 and Its Bioactivities on Liver Cancer Cell Death via Apoptosis, Antioxidant Activity, Protection Against Oxidative Stress, and Immune Cell Activation [1]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : Frontiers in Microbiology ฉบับที่ : 13

2. 2565 : Bioprophylactic potential of novel human colostrum probiotics via apoptotic induction of colon cancer cells and cell immune activation [1]
ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่คัดแยกจากน้ำนมแม่หลังการคลอดบุตรต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : Biomedicine and Pharmacotherapy ฉบับที่ : 149

3. 2564 : Characterization of Streptococcus salivarius as New Probiotics Derived From Human Breast Milk and Their Potential on Proliferative Inhibition of Liver and Breast Cancer Cells and Antioxidant Activity [1]
ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่คัดแยกจากน้ำนมแม่หลังการคลอดบุตรต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : Frontiers in Microbiology ฉบับที่ : 15

4. 2564 : ผลของไคโตซานที่มีต่อการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของน้ำมันรำข้าวและไคโตซานต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองหลังการเก็บรักษา
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2564 : Valorization and biorefinery of kaffir lime peels waste for antifungal activity and sustainable control of mango fruit anthracnose [1]
ชื่อผลงาน : ผลของน้ำมันรำข้าวและไคโตซานต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองหลังการเก็บรักษา
สื่อสิ่งพิมพ์ : Biomass Conversion and Biorefinery ฉบับที่ : 1

6. 2563 : ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ของสารสกัดหยาบจากเอื้องช้างน้าว [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล