อาจารย์ ดร. ปิยธิดา กล่ำภู่
Dr. Piyatida Klumphu
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Chemistry)
สถาบันการศึกษา : University of California, Santa Barbara

2. ปริญญาโท : Master of Arts (Chemistry)
สถาบันการศึกษา : University of California, Santa Barbara

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. เคมีอินทรีย์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวทช.-64-002 : ไบโอแคตตาไลติกรีดักชันของสารประกอบคาร์บอนิลโดยพืชสีม่วง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

2. 2563 : สวทช.-64-002 : ไบโอแคตตาไลติกรีดักชันของสารประกอบคาร์บอนิลโดยพืชสีม่วง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

3. 2561 : สวก.-62-002 : การพัฒนากระบวนการสกัดและสมบัติการละลายน้ำของเซซามินสำหรับประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มอาหารเสริม
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สวก)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล