อาจารย์ ดร. พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
Dr. Pichamon Limcharoenchat
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Biosystems Engineering)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต

2. ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวทช.-64-006 : ผลกระทบของการใช้สารฆ่าเชื้อกรดอินทรีย์และสารลดแรงตึงผิวในการกำจัดแบคทีเรียบนพื้นผิวต่าง ๆ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

2. 2562 : วช.-63-007 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีองค์ประกอบของรำข้าวหมักและโอลิโกแซคคาไรด์รวมจากรำข้าว
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

3. 2561 : มจ.3-62-019 : ผลกระทบของการทำความสะอาดและออุณหภูมิที่มีผลต่อค่าความต้านทานความร้อนของเชื้อ Salmonella ในเก๊กฮวยแห้ง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

4. 2561 : มจ.2-62-037 : ผลกระทบของขนาดถุงชาและอุณหภูมิที่มีผลต่อค่าความต้านทานความร้อนของเชื้อ salmonella ในชาสมุนไพร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล