รองศาสตราจารย์ ดร. วาที คงบรรทัด
Assoc. Prof. Dr. Watee Kongbuntad
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-63-02-005 : การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองให้มีสารออกฤทธิ์ทางยาสูงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและหรือบำบัดรักษาโรคในเชิงพาณิชย์
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

2. 2563 : มจ.1-63-02-005.3 : ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางยาจากเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการต้านโรคมะเร็งในเซลล์เพาะเลี้ยงและในหนูขาว
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

3. 2562 : มจ.2-63-084 : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบซากไก่เนื้อ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร)

4. 2562 : วท-63-035 : Genetic Differentiation of the Forest Crested Lizards, Calotes emma alticristatus Schmidt, 1925 and C. emma emma Gray, 1845 (Squamata: Agamidae) Relating to Climate Zones in Thailand
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2561 : มจ.1-62-01-007 : การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองให้มีสารออกฤทธิ์ทางยาสูงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและหรือบาบัดรักษาโรคในเชิงพาณิชย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : มจ.1-62-01-007.3 : ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางยาจากเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และการต้านโรคมะเร็งในเซลล์เพาะเลี้ยงและในหนูขาวหนูขาว
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

7. 2561 : วท-62-133 : ผลของสภาพพื้นที่แห้งและแฉะเป็นโคลนในโรงเรือนต่อพฤติกรรมของโคนมระยะให้นม
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Asian Herpetological Research   ฉบับที่ : 11

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร, 47(พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร, 47(พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร, 47(พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร, 47(พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร   ฉบับที่ : 47

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2563 : ขนาดของฟอลลิเคิลต่ออัตราการตั้งท้องโคนมเพศเมียเปรียบเทียบระหว่างโคสาวกับโคนาง [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของขนาดฟอลลิเคิลในวันผสมเทียมต่ออัตราการผสมติดโคนม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2563 : การเสริมโกนาโดโทรปิ น รีลีสซ่งิ ฮอร์โมน ในโปรแกรมการกา หนดเวลาผสมเทียม [0.2]
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบอัตราการผสมติดในโคที่เสริมโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่งฮอร์โมนในโปรแกรมกำหนดเวลาผสมเทียม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2563 : ผลกระทบของดัชนีอุณหภูมิความชื้นที่มีผลต่อคุณลักษณะน้้ำเชื้อพ่อพันธุ์โค ที่ตรวจด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้้ำเชื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อคุณภาพน้าเชื้อโคพ่อพันธุ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2563 : Effect of Fermented Boiled Organic Soybean in Diet on Carcass Composition and Meat Quality of Broiler Chickens [0.6]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตค่าโลหิตวิทยาคุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Scientific Journal of Engineering and Technology ฉบับที่ : 1

5. 2563 : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตค่าโลหิตวิทยาคุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2562 : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และองค์ประกอบเลือดของไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตค่าโลหิตวิทยาคุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2562 : การใช้พลาสม่าโคท้องฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันหนูทดลองเพื่อผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อตัวบ่งชี้การตั้งท้องของโค [0.2]
ชื่อผลงาน : การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อตัวบ่งชี้การตั้งท้องของโค
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

8. 2562 : อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อโคที่ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อคุณภาพน้าเชื้อโคพ่อพันธุ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

9. 2562 : การพัฒนาน้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อโคเพื่อทดแทนไข่แดง [0.2]
ชื่อผลงาน : การใช้เลซิตินจากถั่วเหลืองทดแทนไข่แดงในน้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อโค
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

10. 2562 : ขนาดของฟอลลิเคิลและคะแนนร่างกายมีผลต่ออัตราการตั้งท้องในโคนม [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของขนาดฟอลลิเคิลในวันผสมเทียมต่ออัตราการผสมติดโคนม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล