ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภัสถ์ จันทร์มี
Asst. Prof. Dr. Napat Chantaramee
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Engineering (Materials Science)
สถาบันการศึกษา : Nagaoka University of Technology

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. วัสดุศาสตร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

2. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

3. 2563 : วท.64-001 : กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลจากของเหลือใช้ชุมชน
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

4. 2563 : วท.64-002 : โปรไฟล์หมู่บ้าน วัด และอาหารพื้นถิ่น
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

5. 2561 : มจ.1-62-01-002 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : มจ.1-62-01-002.3 : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปต้นกล้าข้าวเหนียวสัน ป่าตอง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : The 12th Internation conference on Science, Techno

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร   ฉบับที่ : ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : Proceedings of the 10th International Conference o

สื่อสิ่งพิมพ์ : Key Engineering Material   ฉบับที่ : 766

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล