อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
Dr. Ratchaneewan Wongprachan
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Statistics)
สถาบันการศึกษา : University of Kent

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวทช.-64-005 : การประมาณ ขนาดของประชากรภายใต้การแจกแจงปัวซงลินด์เลย์สองพารามิเตอร์ที่ตัดค่าศูนย์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

2. 2563 : มจ.1-63-05-004 : การประมาณความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ภายใต้การแจกแจงแจงแบบปัวส์ซงผสม ที่ตัดค่าศูนย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2561 : วท-62-134 : ประสิทธิภาพการผลิตของสุกรลูกผสมและสุกรพื้นเมืองที่เลี้ยงแบบเกษตรธรรมชาติ
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2561 : มจ.1-62-01-005 : การพัฒนาศักยภาพการผลิตสับประรดผลสดของไทยเพื่อการส่งออกภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

5. 2561 : มจ.1-62-01-005.1 : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : OT-62-013 : Modelling population Size using Horvitz- Thompson Approach Based on the Poisson Lindley Distribution
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล