รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อินธนู
Assoc. Prof. Dr. Patcharee Intanoo
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Petrochemical Technology)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ปริญญาโท : Master of Science (Polymer Science)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-045 : การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือทิ้งชนิดฟางข้าว
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

2. 2563 : มจ.3-64-005 : การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากงานวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนวิจัยและพัฒนา)

3. 2563 : มจ.1-63-04-004 : การผลิตวัสดุพร้อมปลูกจากไบโอชาร์ที่ผลิตโดยใช้เศษวัสดุข้าวโพดในชุมชนเพื่อปรับปรุงดิน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2563 : มจ.2-63-044 : การศึกษาปริมาณซัลไฟด์ไอออน (S-2) ในกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

5. 2562 : วท-63-007 : Evolution of methane and hydrogen from ethanol wastewater with maximization of energy yield by three-stage anaerobic sequencing batch reactor system
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

6. 2562 : สวก.-63-008 : การสร้างนวัตกรรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับเกษตรกรอัจฉริยะด้านการผลิตลำไยคุณภาพในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Agricultural Technology   ฉบับที่ : Vol. 17(1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Hydrogen Energy   ฉบับที่ : 45

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Biotechnology   ฉบับที่ : 291

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Food Health and Bioenvironmental Science   ฉบับที่ : 12(1)

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล