อาจารย์ ดร. สมคิด ดีจริง
Dr. Somkid Deejing
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-63-036 : การบดลำไยตกเกรดอบแห้งทั้งเปลือกเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)

2. 2561 : วท-62-136 : การคัดเลือกและการจำแนกชนิดแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากดินปลูกข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

3. 2561 : มจ.1-62-01-033 : การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2561 : มจ.1-62-01-033.3 : การประเมินความเป็นพรีไบโอติกของน้ำเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากหัวหอมแขกในแบบจำลองทางเดินอาหารมนุษย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

5. 2561 : มจ.1-62-01-033.4 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของหัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) และผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากหอมแขก
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร   ฉบับที่ : 35(1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ฉบับที่ : 10

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2561 : ผลของรูปแบบเซลล์โพรไบโอติกที่มีต่อคุณสมบัติไอศกรีมนม [0.8]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผงซินไบโอติกที่ถูกห่อหุ้มด้วยแป้งจากข้าวไทยและโอลิโกแซคคาไรด์จากถั่วเหลืองสายพันธุ์ไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล