น.ส. รุ่งทิพย์ กาวารี
Miss Rungthip Kawaree
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : อพ.สธ.-64-002 : การทดสอบฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลส และเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส ของลำลูกกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium)
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

2. 2563 : อพ.สธ.-64-004 : การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของสารสกัดกล้วยไม้สมุนไพร
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

3. 2562 : อพ.สธ.-63-004.1 : การศึกษาผลของ LED ต่อการสร้างสารด้านอนุมูลอิสระของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่เพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)

4. 2562 : อพ.สธ.-63-004.2 : ผลของแสง LED ต่อการเจริญเติบโตและออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้นกคุ้มไฟ(Anoectochilus burmanicus Rolfe) ที่ปลูกเลี้ยงภายในกระถาง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)

5. 2562 : อพ.สธ.-63-004.3 : การพัฒนาชาชงสมุนไพรจากกล้วยไม้ชนิดนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus Rolfe)
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)

6. 2561 : มจ.1-62-01-033 : การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

7. 2561 : มจ.1-62-01-033.4 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของหัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) และผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากหอมแขก
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

8. 2561 : มจ.1-62-01-033.5 : การผลิตเอทานอลจากกากเหลือทิ้งกระบวนการแปรรูปหัวหอมแขก
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

9. 2561 : มจ.2-62-087 : โครงการพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพต่อการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร   ฉบับที่ : วารสารเกษตร 34(3): 353-362.

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 8 (

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล