ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ยาทองไชย
Asst. Prof. Dr. Chokchai Yatongchai
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Materials Science and Engineering)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยอัลเฟรด

2. ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวทช.-บริษัท เจมม่า นิต(ประเทศไทย)จำกัด-64-002 : การผลิตต้นแบบชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย)จำกัด)

2. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

3. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

4. 2563 : วท.64-001 : กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลจากของเหลือใช้ชุมชน
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

5. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Materials Chemistry and Physics   ฉบับที่ : Volume: 266 Article Number: 124544

สื่อสิ่งพิมพ์ : Materials Letters   ฉบับที่ : Volume: 283 Article Number: 128759

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.   ฉบับที่ : 28 No. 21: July-December 2019 pp.108-123.

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล