อาจารย์ ดร. พรพรรณ อุตมัง
Dr. Pornpan Uttamang
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Marine, Earth and Atmospheric Science)
สถาบันการศึกษา : North Carolina State University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : วช.-64-020 : แหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่นทุติยภูมิและกลไลการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพเหนือเรือนยอดป่าไม้ในภาคเหนือ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานวิจัยแห่งชาติ)

2. 2563 : สวทช.-64-008 : การศึกษาการกระจายตัวของมลสารตามความสูงและการประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบแนวกั้นมลสารทางอากาศจากพืช (vegetation barrier) เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

3. 2562 : วท-63-029 : A multi-scale model analysis of ozone formation in the Bangkok Metropolitan Region, Thailand
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Atmospheric Environment   ฉบับที่ : 229

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล