อาจารย์ ดร. สายรุ้ง เมืองพิล
Dr. Sairoong Muangpil
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Chemistry)
สถาบันการศึกษา : University of Bristol

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเชิงฟิสิกส์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

2. 2562 : วท-63-028 : Adhesion Mechanism of Different Alkyltrichlorosilanes Enhanced Superhydrophobicity on Superhydrophilic SiO2 Film Prepared by Dip Coating
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

3. 2561 : วท-62-119 : Isomer effect on chemical reactivity and superhydrophobicity of chlorosilane modified SiO2 nanoparticles prepared by one-step reaction
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : ELECTROANALYSIS   ฉบับที่ : 33

สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai Journal of Science   ฉบับที่ : 47

สื่อสิ่งพิมพ์ : Materials Letters   ฉบับที่ : 248

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : Journal of Molecular Graphics and Modelling 87 (20

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล