ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ แตงกวารัมย์
Asst. Prof. Dr. Tanin Tangkuaram
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. เคมีวิเคราะห์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

2. 2563 : มจ.1-63-02-011 : การประดิษฐ์เซนเซอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคลโดยใช้นาโนเทคโนโลยีช่วยในการเสริมประสิทธิภาพสัญญาณ
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

3. 2563 : มจ.1-63-02-011.1 : การประดิษฐ์โดปามีนไบโอเซนเซอร์โดยใช้เอนไซม์ไทโรซิเนสตรึงร่วมกับคาร์บอนดอทหุ้มด้วยไคโตซาน
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

4. 2562 : วท-63-023 : An integrated microcatheter-based dual-analyte sensor system for simultaneous, real-time measurement of propofol and fentanyl
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2562 : วท-63-024 : A new alternative assay for sensitive analysis of ethylenethiourea and propylenethiourea in fruit samples a??er their separation
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

6. 2562 : วท-63-026 : A new alternative assay for sensitive analysis of ethylenethiourea and propylenethiourea in fruit samples a??er their separation
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

7. 2562 : วท-63-034 : Microneedle-Based Detection of Ketone Bodies along with Glucose and Lactate: Toward Real-Time Continuous Interstitial Fluid Monitoring of Diabetic Ketosis and Ketoacidosis
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

8. 2561 : วท-62-124 : Enzyme-free Cu2O@MnO2/GCE for Hydrogen Peroxide Sensing
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

9. 2561 : มจ.1-62-01-006 : การประดิษฐ์เซนเซอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคลโดยใช้นาโนเทคโนโลยีช่วยในการเสริมประสิทธิภาพสัญญาณ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

10. 2561 : มจ.1-62-01-006.1 : การประดิษฐ์โดปามีนไบโอเซนเซอร์โดยใช้เอนไซม์ไทโรซิเนสตรึงร่วมกับอนุภาคทองโนแอทคาร์บอนดอท
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : ELECTROANALYSIS   ฉบับที่ : Volume: 33 Issue: 2 Pages: 455-463

สื่อสิ่งพิมพ์ : ELECTROANALYSIS   ฉบับที่ : 33

สื่อสิ่งพิมพ์ : Talanta   ฉบับที่ : 218

สื่อสิ่งพิมพ์ : Analytical Methods   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : Analytical Methods   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : ANALYTICAL CHEMISTRY   ฉบับที่ : 92

สื่อสิ่งพิมพ์ : ELECTROANALYSIS   ฉบับที่ : 31

สื่อสิ่งพิมพ์ : ELECTROANALYSIS   ฉบับที่ : 31

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : NU. International Journal of Science (ชื่อเดิม วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร)   ฉบับที่ : 15

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : Development of lead (II) ion electrochemical sensor using imprinted polymers at graphene oxide (GO@IIP) modified glassy carbon electrode [0.4]
ชื่อผลงาน : เซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับวิเคราะห์แคดเมียมและตะกั่วอย่างพร้อมกันโดยใช้โพลีเมอร์ประทับพิมพ์แอทกราฟีนออกไซด์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2562 : Enzyme-free Cu2O@MnO2/GCE for Hydrogen Peroxide Sensing [1]
ชื่อผลงาน : การพัฒนานาโนเทคโนโลยีสำหรับประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ด้านการแพทย์
สื่อสิ่งพิมพ์ : ELECTROANALYSIS ฉบับที่ : 7

3. 2561 : Glucose Biosensors based on Nickel Ferrite Composite materials modified Glassy Carbon Electrode [0.4]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์ทางด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล