ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
Asst. Prof. Dr. Sirirat Phaisansuthichol
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. โครมาโทกราฟีและไฟฟ้าเคมี
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : RGJS-64-001 : Synthesis of highly fluorescent carbon dots from fermented soya bean crisp for determination of mercuric ions
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (Royal Golden Jubilee scholarship)

2. 2563 : OT-64-048 : Paper-based eletrochemiluminescence device for the rapid estimation of trimethylamine in fish via the quenching effect of thioglycolic acid-capped cadmium selenide quantum dots
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2563 : มจ.1-63-02-006.5 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณลูทีนหรือซีแซนทีนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ จำเพาะยีนช่วยในการคัดเลือก
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

4. 2562 : OT-63-031 : การวิเคราะห์เคทีชินและกรดแกลลิกในไวน์ชาและน้ำชาด้วย HPLC
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

5. 2562 : OT-63-032 : การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินบี 3 และวิตามินบี 9 ในเมล็ดข้าวถั่วเหลือง และถั่วเขียวโดย HPLC
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

6. 2561 : มจ.1-62-01-004.5 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณลูทีนหรือซีแซนทีนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอจำเพาะยีนช่วยในการคัดเลือก
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Food Chemistry   ฉบับที่ : 366

สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 14

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2563 : Synthesis of highly fluorescent carbon dots from fermented soya bean crisp for determination of mercuric ions [1]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเทคนิคอิเล็กโทรเคมิลูมิเนสเซนต์บนระบบปฏิบัติการขนาดจิ๋วแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดสารต้านจุลชีพบางชนิดที่ตกค้างในตัวอย่างอาหาร (พ้นสภาพ)
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 3

2. 2562 : การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในวิถีการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์จากข้าวไทยที่มีสีเยื่อหุ้มเมล็ดต่างกัน [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับปริมาณสารลูทีนในข้าวไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2561 : การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบใช้แล้วทิ้งด้วยกระดาษสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ำธรรมชาติร่วมกับการวิเคราะห์ภาพแบบดิจิตอล [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบใช้แล้วทิ้งด้วยกระดาษสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ำธรรมชาติร่วมกับการวิเคราะห์ภาพแบบดิจิตอล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล