ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
Asst. Prof. Dr. Anakhaorn Srisaipech
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวเคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวเคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2561 : มจ.1-62-01-002 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

2. 2561 : มจ.1-62-01-002.5 : การผลิตชา การตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบอ่อนต้นข้าวเหนียวสันป่าตอง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2561 :
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2561 : วท-62-120 : The Policosanol Extraction and Composition Characterization from Wheat Straw By - Product of Thai Wheat Varieties
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Food Engineering   ฉบับที่ : 5

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Engineering and Technology (UAE)   ฉบับที่ : 7

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล