ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรลดา กันทาดี
Asst. Prof. Dr. Phetlada Kunthadee
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. เคมีอนินทรีย์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-048 : ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับตรวจวัดไอออนลบในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เมทัลโลโครมิกอินดิเคเตอร์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะคณะวิทยาศาสตร์)

2. 2563 : มจ.1-63-04-001 : วัสดุปรับปรุงดินจากลีโอนาร์ไดต์และดินขาวเพื่อใช้เป็นตัวปลดปล่อยธาตุอาหารและกำจัดคลอเรตในดิน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2563 : มจ.1-63-04-008 : แก้วเชื่อมประสานเสถียรภาพสูงในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบแผ่น
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2561 : มจ.2-62-042 : การเพิ่มประสิทธิภาพความจำเพาะต่อไออนโลหะหนักความเข้มข้นต่ำด้วยวิธีตรวจวัดสายตาเปล่าและเมมเบรนอย่างง่ายที่มีสารแอนติออกซิแดนท์
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2562 : Synthesis and Spectroscopic Characterization of Lithium Vanadium Silicate Cathode Material [0.4]
ชื่อผลงาน : การสังเคราะห์ลิเทียมเมทัล (M= V, Fe) ซิลิเกตจากเถ้าแกลบสำหรับใช้เป็นวัสดุแคโทดในลิเทียมไอออนแบตเตอรี่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล