รองศาสตราจารย์ ดร. ดารา ภูสง่า
Assoc. Prof. Dr. Dara Phusanga
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor rerum naturalium (Mathematics)
สถาบันการศึกษา : University of Potsdam

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. คณิตศาสตร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : OT-64-012 : สมบัติเชิงโครงสร้างกึ่งกรุปย่อยของไฮเพอร์สับสติติวชันเชิงสัมพันธ์ ที่วางนัยทั่วไปสำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (n;n)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : OT-64-013 : สมาชิกปกติทางซ้ายและทางขวาของโมนอยด์ของไฮเปอร์สับสติติวชันเชิงสัมพันธ์สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (2;2)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2563 : OT-64-014 : การศึกษาสมาชิก 2-โพเทนท์ ในโมนอยด์ ของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับ ระบบพีชคณิตชนิด (2;2)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2562 : มจ.2-62-078 : ความสัมพันธ์กรีน บนเจนเนอรัลไลน์ ไฮเพอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบพีชคณิตชนิด((m);(n))
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

5. 2562 : มจ.2-63-067 : ความสัมพันธ์กรีนบนพรี-ไฮเพอร์สับสติติวชั่นเชิงสัมพันธ์สำหรับระบบพีชคณิต
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

6. 2562 : OT-63-022 : โมนอยด์ของฟอร์มูล่าบนเซตของเทอมเชิงเส้นชนิด(?;?') และสมาชิกนิจพล
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

7. 2561 : วท-62-121 : Some varieties of algebraic systems of type ((n), (m))
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

8. 2561 : วท-62-122 : The semigroup of linear terms
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

9. 2561 : วท-62-123 : The Order of Linear Relational Hypersubstitutions for Algebraic Systems
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

10. 2561 : วท-62-127 : Linear-Hypersubstitutions for Algebraic Systems of Type ((n); (n)) and Characterization of Their Idempotent Elements
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

11. 2561 : OT-62-006 : อันดับของไฮเพอร์สัมสติวชันสัมพันธ์เชิงเส้นสำหรับระบบพีชคณิต
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

12. 2561 : มจ.2-62-039 : สมาชิกปกติบนกึ่งกรุปของคู่อันดับของเทอมและเทอมเชิงสัมพันธ์ ((m);(n))
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศา

สื่อสิ่งพิมพ์ : Asian-European Journal of Mathematics   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : Asian-European Journal of Mathematics   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Mathematics   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Mathematics   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Asian-European Journal of Mathematics   ฉบับที่ : 13

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล