ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
Asst. Prof. Dr. Krisana Lanumteang
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Applied statistics)
สถาบันการศึกษา : University of Reading

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. สถิติประยุกต์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การควบคุมคุณภาพทางสถิติ
2. การสุ่มตัวอย่างการสำรวจ

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : OT-64-035 : การประมาณจำนวนผู้เสพกัญชาในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยข้อมูลหนึ่งแหล่ง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ -64-002 : ครัวอินทรีย์ห้วยทราย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

3. 2561 : OT-62-007 : การเปรียบเทียบวิธีการคำนวณดัชนีความสามารถของกระบวนการสำหรับการแจกแจง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่สัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานิน และสีเยื่ อหุ้ มเมล็ดของข้าวในประชากรชั่ วที่ 2 ของคู่ ผสมระหว่างพันธุ์ ปทุมธานี 1 กับก่ำน้อย [0.8]
ชื่อผลงาน : การศึกษาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับใช้คัดเลือกสีเยื่อหุ้มเมล็ดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 4

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล