ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ กุยมาลี
Asst. Prof. Dr. Surasak Kuimalee
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Materials Science (หลักสูตรนานาชาติ))
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. เคมีอุตสาหกรรม
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : chula-64-001 : โครงการศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช ; กระดูกไทเทเนียมสั่งตัดเฉพาะบุคคลด้วยการพิมพ์โลหะสามมิติ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. 2563 : RGJS-64-001 : Synthesis of highly fluorescent carbon dots from fermented soya bean crisp for determination of mercuric ions
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (Royal Golden Jubilee scholarship)

3. 2563 : OT-64-048 : Paper-based eletrochemiluminescence device for the rapid estimation of trimethylamine in fish via the quenching effect of thioglycolic acid-capped cadmium selenide quantum dots
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2563 : chula-64-002 : โครงการศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช ;กระดูกไทเทเนียมสั่งตัดเฉพาะบุคคลด้วยการพิมพ์โลหะ สามมิติ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

5. 2563 : มจ.1-63-04-005 : การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของใบมีดพรวนดินโดยใช้การบำบัดด้วยความร้อน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : วท-62-108 : Effect of phosphate compound on physical and mechanical properties of SiO2 ceramic
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

7. 2561 : จฬ-62-001 : นวัตกรรมโลหะและเทคโนโลยีทางโลหะสำหรับการพัฒนาโลหะมีค่าวัสดุทางการแพทย์แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์โฟมโลหะเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะผสมพิเศษ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

8. 2561 : จฬ-62-002 : Effect of Phosphate Compound on Physical and Mechanical Properties of SiO2 Ceramic
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

9. 2561 : ไทยออยล์-62-001 : โครงการการพัฒนาสารเคลือบผิวท่อเฟส 3
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

10. 2561 : จฬ.-62-003.1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดูกไททาเนียมสั่งตัดเฉพาะบุคคล
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

11. 2561 : สพภ.-62-005 : การวิเคราะห์ผลด้านการลดและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในการผลิตน้ำมันชีวภสพควบคู่กับการผลิตถ่านชีวภสพในเตาปฎิกรณ์ไพโรไลซีลแบบช้าภายใต้การจัดการแบบศูนย์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Food Chemistry   ฉบับที่ : 366

สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 14

สื่อสิ่งพิมพ์ : Ceramics International   ฉบับที่ : 45

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : - : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (-)   ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 28-30 พฤศจิกายน 2561 หน้า 51

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2563 : Synthesis of highly fluorescent carbon dots from fermented soya bean crisp for determination of mercuric ions [1]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเทคนิคอิเล็กโทรเคมิลูมิเนสเซนต์บนระบบปฏิบัติการขนาดจิ๋วแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดสารต้านจุลชีพบางชนิดที่ตกค้างในตัวอย่างอาหาร (พ้นสภาพ)
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 3

2. 2561 : การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนภายในท่อที่การไหลแบบราบเรียบโดยใช้น้ำและของไหลกราฟีนนาโนเป็นสารทำงาน [0.2]
ชื่อผลงาน : การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบโดยใช้ของไหลกราฟีนนาโนเป็นสารทำงาน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล