รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
Assoc. Prof. Dr. Thawalrat Ratanadachanakin
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Chemistry)
สถาบันการศึกษา : Mississippi State University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อินทรีย์เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-043 : การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากดอกดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ที่ตกเกรดไม่สามารถขายในท้องตลาด และเพื่อเพิ่มผลกำไรจากการผลิตดอกดาวเรือง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

2. 2563 : OT-64-043 : การเปรียบเทียบปริมาณสารฟีนอลิกในย่านางและบัวยก
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2563 : OT-64-044 : การหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพริกไทยและผักแพว ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2563 : มจ.2-63-050 : การศึกษาการคำนวณผลกระทบของการกลับตำแหน่งที่ตั้งของหมู่ที่ให้อิเล็กตรอนและหมู่ที่ดึงอิเล็กตรอนที่มีคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุลสายของแบบจำลอง Polycalicene และแบบจำลองอนุพันธ์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

5. 2562 : OT-63-028 : A Density Functional Investigation of the Push-Pull Effect in Some Poly-2,7',1',6"-[3]calicenes: Towards Novel Molecular Wires
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

6. 2562 : OT-63-028 : A Density Funtional Investigation of the Push-Pull Effect in Some Poly -2,7',1',6"-[3]calicenes: Towards Novel Molecular Wires
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

7. 2561 : มจ.2-62-040 : การศึกษา Push-Pull Effect ที่มีผลต่อความเป็นอะโรมาติกของ POLYBICALICENE 4 และอนุพันธุ์ : AN AB INITIO STUDY
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล