นางสาว อนุชิดา วงศ์ชื่น
Miss Anuchida Wongchuen
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาตรี : ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวก.-64-002 : การศึกษาพันธุ์และการทดสอบผลผลิตภายในสถานีของสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมมะลิแดง สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสีแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ต้านทานต่อโรคไหม้
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

2. 2563 : สวก.-64-004 : การคุ้มครองพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเหนียวหอม สีขาว(แม่โจ้12) ข้าวเจ้าหอม สีแดง (แม่โจ้ 23) และข้าวเหนียวหอม สีแดง (แม่โจ้ 24)
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

3. 2563 : สวก.-64-003 : การทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ข้าวเหนียวหอม สีขาว ไม่ไวต่อช่วงแสงและต้นเตี้ย; แม่โจ้ 6,แม่โจ้ 8 และแม่โจ้ 16
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

4. 2563 : มจ.1-63-02-006.1 : การทดสอบผลผลิต การคุ้มครองพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของสายพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว หอม สีแดง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

5. 2563 : มจ.1-63-02-006.2 : การคัดเลือก ศึกษาพันธุ์ และทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้าหอม ต้านทานต่อโรคแมลงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

6. 2562 : สวก.-63-005 : การคุ้มครองพันธุ์ของสายพันธุ์ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวใหม่ที่หอมและไม่ไวต่อช่วงแสงและต้นเตี้ยซึ่งพัฒนาจากพันธุ์ข้าว กข 15 และขาวดอกมะลิ 105
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

7. 2561 : สวก.-62-008 : การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ที่พัฒนาได้จากพันธุ์ข้าว กข15 และ ข้าวดอกมะลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (ปีที่2)
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สวก)

8. 2561 : มจ.1-62-01-004.1 : การทดสอบผลผลิต การคุ้มครองพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของสายพันธุ์ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว หอม สีแดง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

9. 2561 : มจ.1-62-01-004.2 : การคัดเลือก การศึกษาพันธุ์ การทดสอบผลผลิตหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้าหอม ต้านทานต่อโรคแมลง คุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5; 2561. น.7

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล