อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
Dr. Sureeporn Sarapirom
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับนานาชาติ ()

2. 2562 : วท-63-008 : A compact pulse-modulation air plasma jet for the inactivation of chronic wound bacteria:Bactericidal effects & host safety
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

3. 2562 : วท-63-009 : Elemental mapping of plant leaves by MeV glass capillary microbeam PIXE
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2562 : วท-63-021 : -
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2562 : OT-63-002 : การใช้เทคนิคพลาสมาในการประยุกต์เมล็ดทานตะวัน
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

6. 2561 : วท-62-126 : Effects of Plasma Technique and Gamma Irradiation on Seed Germination and Seedling Growth of Chili Pepper
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

7. 2561 : มจ.1-62-01-032.1 : การเพาะเลี้ยงแคลคูลัสและการใช้รังสีแกมมาสำหรับชักนำให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมในกระชายดำ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

8. 2561 : สอว.-62-003 : นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารเสริมจากสมุนไพรโดยเทคโนโลยีพลาสมา
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Surface & Coating Technology   ฉบับที่ : 406

สื่อสิ่งพิมพ์ : Surface & Coatings Technology   ฉบับที่ : 402

สื่อสิ่งพิมพ์ : Surface & Coatings Technology   ฉบับที่ : 400

สื่อสิ่งพิมพ์ : Surface & Coatings Technology   ฉบับที่ : 399

สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai Journal of Science   ฉบับที่ : 47

สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai Journal of Science   ฉบับที่ : 46

สื่อสิ่งพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 16(6)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Physics: Conference Series (Ebook)   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2563 : Effects of Plasma Technique and Gamma Irradiation on Seed Germination and Seedling Growth of Chili Pepper [1]
ชื่อผลงาน : ผลของการฉายรังสีแกมมาที่มีต่อพริก (Capsicum spp.)
สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai Journal of Science ฉบับที่ : 1

2. 2562 : Investigation of Dielectric Barriers Discharge Plasma Jets for Bactericidal in Chronic Wounds [0.8]
ชื่อผลงาน : การศึกษาพลาสม่าเจ็ทความดันบรรยากาศเพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในแผลติดเชื้อเรื้อรังของสัตว์เลี้ยง
สื่อสิ่งพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 6

3. 2561 : Plasma effect of Dielectric Barrier Discharge Plasma Jet (DBDJ) on Human Dermal Fibroblasts adult (HDFa) Cells: In Vitro contaminated wound healing model [0.4]
ชื่อผลงาน : การศึกษาพลาสม่าเจ็ทความดันบรรยากาศเพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในแผลติดเชื้อเรื้อรังของสัตว์เลี้ยง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2561 : The investigation of Dielectric Barriers Discharge Plasma Jet (DBDJ) for bactericidal in wound healing [0.4]
ชื่อผลงาน : การศึกษาพลาสม่าเจ็ทความดันบรรยากาศเพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในแผลติดเชื้อเรื้อรังของสัตว์เลี้ยง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2561 : A low pressure Plasma Treatment for Quality Improvement of Rice Flour [0.4]
ชื่อผลงาน : พลาสมาความดันต่ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแป้งข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล