ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
Asst. Prof. Dr. Chotipa Sakulsingharoj
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Genetics and Cell Biology)
สถาบันการศึกษา : Washington State University (WSU)

2. ปริญญาโท : Master of Science (Genetics and Cell Biology)
สถาบันการศึกษา : Washington State University (WSU)

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. พันธุศาสตร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. พันธุศาสตร์พืช

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : OT-64-008 : การศึกษาการเพาะเลี้ยงแคลลัสและการชักนำให้เกิดยอดจากชิ้นส่วนใบดาวเรือง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : มจ.1-63-02-006.4 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีแอนโทไซยานินสูงโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

3. 2561 : วท-62-141 : การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบ การเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2561 : มจ.1-62-01-004.4 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีแอนโทไซยานินสูงโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

5. 2561 : มจ.1-62-01-010 : การจำแนกพันธุ์ข้าวไทยในระบบข้าวลูกผสม WA-CMS ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ เฉพาะกับยีนแก้ความเป็นหมัน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 5

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : O: 2-18 – ต้นฉบับ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : P: 2-15 – ต้นฉบบั

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 2nd National Graduate Research Conference

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 4

สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร   ฉบับที่ : 46

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความหลากหลายของลาดับเบสของยีนในวิถีการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในข้าวไทย จากการวิเคราะห์ลาดับเบสทรานสคริปโตมและจีโนม [0.8]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับปริมาณสารลูทีนในข้าวไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 2

2. 2565 : เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่สัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานิน และสีเยื่ อหุ้ มเมล็ดของข้าวในประชากรชั่ วที่ 2 ของคู่ ผสมระหว่างพันธุ์ ปทุมธานี 1 กับก่ำน้อย [0.8]
ชื่อผลงาน : การศึกษาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับใช้คัดเลือกสีเยื่อหุ้มเมล็ดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 4

3. 2562 : การถ่ายยีนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนOsB2ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าว [0.8]
ชื่อผลงาน : การถ่ายยีนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 5

4. 2562 : การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในวิถีการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์จากข้าวไทยที่มีสีเยื่อหุ้มเมล็ดต่างกัน [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับปริมาณสารลูทีนในข้าวไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2561 : Evaluation of Rc and development of Rd markers of white pericarp RD49 and red pericarp Red Hawm Thai rice varieties [0.8]
ชื่อผลงาน : DEVELOPMENT OF DNA MARKERS FOR THE SELECTION OF PERICARP COLOR IN RICE
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 5

6. 2561 : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับความหวานด้วยเทคโนโลยี Target Region Amplification Polymorphism Polymerase Chain Reaction (TRAP-PCR) ในพืชกลุ่มแตง Cucumis melo L. [0.8]
ชื่อผลงาน : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแตงไทยโดยเทคนิค RAPD และเทคนิค TRAP
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 2

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล