ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานวาด ศิลปวัฒนา
Asst. Prof. Dr. Panwad Sillapawattana
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doktor der Naturwissenschaften (Biotechnology (Ecotoxicology))
สถาบันการศึกษา : RWTH Aachen University

2. ปริญญาโท : Master of Science (Biotechnology)
สถาบันการศึกษา : RWTH Aachen University

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : วช.-64-011 : การผลิตผ้าสำหรับวัสดุทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยเคราตินจากขนไก่ให้มีสมบัติกันน้ำและกันเชื้อแบคทีเรีย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

2. 2563 : สป.อว.-64-002 : การศึกษาภาวะเครียดออกซิเดชั่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม)

3. 2563 : มจ.2-64-044 : การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกากกาแฟเหลือทิ้ง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

4. 2563 : อพ.สธ.-64-008 : การศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของรวงผึ้ง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

5. 2563 : มจ.2-63-045 : การศึกษาการใช้ประโยชน์จากขนไก่ซึ่งเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

6. 2562 : สวทช.-63-001 : โครงการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งและทะเลจังหวัดชุมพร
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล