นาย ภควัตร คำสุข
Mr. Pakawat Chamsuk
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ฟิสิกส์ประยุกต์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. วิศวกรรมควบคุม
2. หุ่นยนต์
3. เทคโนโลยีดิจิตอล
4. วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
5. พลังงานแสงอาทิตย์
6. เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูล
7. ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
8. การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูล
9. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
10. ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
11. อิเล็กทรอนิกส์
12. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล