อาจารย์ ดร. นฤมล เข็มกลัดเงิน
Dr. Naruemon Khemkladngoen
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy in Engineering (Advanced Science and Biotechnology)
สถาบันการศึกษา : Osaka University

2. ปริญญาโท : Master of Engineering (Advanced Science and Biotechnology)
สถาบันการศึกษา : Osaka University

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-014 : การศึกษาหาแถบดีเอ็นเอที่สัมพันธ์ต่อลักษณะความต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อ Ralstonia ในปทุมมา
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2563 : มจ.1-63-02-006.4 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีแอนโทไซยานินสูงโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

3. 2562 : สวก.-63-003 : การพัฒนาพันธุ์พืชกลุ่มปทุมมาให้มีกลีบประดับสีม่วง/น้ำเงินด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

4. 2561 : วท-62-141 : การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบ การเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2561 : สวก.-62-003 : การใช้เครื่องหมายโมโลกุล SNP เพื่อการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในลักษณะทนแล้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ที่พัฒนาโดยหน่วยงานวิจัย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สกว.)

6. 2561 : มจ.1-62-01-003 : การศึกษาแนวทางการพัฒนาพันธุ์และการผลิตปทุมมาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

7. 2561 : มจ.1-62-01-003.1 : การศึกษาองค์ประกอบของสารสี และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสีในกลีบประดับของไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

8. 2561 : มจ.1-62-01-004.4 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีแอนโทไซยานินสูงโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

9. 2561 : อพ.สธ.-62-003 : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและปัจจัยการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สมุนไพร นกคุ้มไฟ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

10. 2561 : อพ.สธ-62-002 : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและปัจจัยการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 5

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5; 2561. น.7

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2562 : การถ่ายยีนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนOsB2ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าว [0.8]
ชื่อผลงาน : การถ่ายยีนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 5

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล