ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
Asst. Prof. Dr. Pairote Wongputtisin
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวทช.-บริษัท บิสท์ อินโน รีฟอร์ม จำกัด-64-004 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดซินไบโอติก
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ บริษัท บิสท์ อินโน รีฟอร์ม จำกัด)

2. 2563 : สวทช.- บริษัท อาหารดีสุขภาพดี จำกัด -64-005 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากรากโกโบ้
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ บริษัท อาหารดี สุขภาพดี จำกัด)

3. 2563 : สวทช.- บริษัท มัลเบอรี่ บางกอก ออแกนิค ฟาร์ม จำกั : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงมัลเบอรี่ซินไบโอติก
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ บริษัท มัลเบอรี่ บางกอก ออแกนิค ฟาร์ม จำกัด)

4. 2563 : สวทช.- บริษัท อาหารดีสุขภาพดี จำกัด -64-005 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากรากโกโบ้
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ บริษัท อาหารดี สุขภาพดี จำกัด)

5. 2562 : อวน.-63-003 : การประเมินฤทธิ์ชีวภาพของต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสารสกัดจากหอมแดง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สมา เฮลตี้แคร์ จำกัด)

6. 2562 : Talent-63-004 : พัฒนาผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์อินทรีย์จากถั่วเหลืองสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ)

7. 2562 : วช.-63-007 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีองค์ประกอบของรำข้าวหมักและโอลิโกแซคคาไรด์รวมจากรำข้าว
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

8. 2562 : วท-63-012 : Filamentous fungi with high paraquat-degrading activity isolated from contaminated agricultural soils in northern Thailand
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Letters in Applied Microbiology   ฉบับที่ : Volume: 72 Issue: 4 Pages: 467-475

สื่อสิ่งพิมพ์ : Letters in Applied Microbiology   ฉบับที่ : 72

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : คุณสมบัติในการเป็นพรีไบโอติกส์ และสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์น้ำจาก เยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ [0.8]
ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของซินไบโอติกส์ต่อการเจริญเติบโต การยับยั้งโรคติดเชื้อ และการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน ในปลานิลวัยอ่อน
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 1

2. 2563 : ผลของหัวเชื้อLactobacillus acidophilusและน้้ําตําลอินนูลินที่มีต่อคุณภําพปลําส้มที่ผลิตจํากปลําหนังลูกผสมบึกสยํามแม่โจ้ [0.8]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ฉบับที่ : 2

3. 2563 : การหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการเจริญของโพรไบโอติก Lactobacillus johnsonii ที่แยกจากมูลไก่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงไพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus johnsonii เพื่อต่อต้านแบคทีเรียก่อโรคสายพันธุ์ Helicobacter pylori
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2563 : การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสสำหรับการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผงไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล