ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คงจรูญ
Asst. Prof. Dr. Chutima Kongjaroon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Molecular Biology)
สถาบันการศึกษา : Victoria University

2. ปริญญาโท : Master of Agricultural Science (Molecular Biology)
สถาบันการศึกษา : The University of Melbourne

3. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ.-64-001 : วิทยาการอาหารพื้นถิ่น
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ)

2. 2563 : เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ.-64-001 : วิทยาการอาหารพื้นถิ่น
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ)

3. 2563 : เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ -64-002 : ครัวอินทรีย์ห้วยทราย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

4. 2563 : เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ.-64-001 : วิทยาการอาหารพื้นถิ่น
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ.)

5. 2563 : งบบูรณาการ.-63-001 : ศึกษาปริมาณคาเฟอีนในกาแฟสกัดเย็น
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (งบบูรณาการ)

6. 2563 : งบบูรณาการ.-63-001 : ศึกษาปริมาณคาเฟอีนในกาแฟสกัดเย็น
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

7. 2562 : วิสาหกิจชุมชนนวเกษตรอินทรีย์-63-001 : องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเมล็ดกาแฟอินทรีย์คั่วกลางจากแห่งปลูกป่าต้นน้ำแม่ลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (วิสาหกิจชุมชนนวเกษตรอินทรีย์)

8. 2561 : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์.-62-001 : การผลิตกาแฟสกัดเย็นด้วยเทคนิคทางอณูศิลปวิทยาการอาหาร
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย)

9. 2561 : มจ.1-62-01-002 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

10. 2561 : มจ.1-62-01-002.1 : ผลของวัสดุปลูกที่มีต่อการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

11. 2561 : มจ.1-62-01-002.2 : การประเมินคุณภาพและการวิเคราะห์หาปริมาณพฤกษเคมีจากข้าวสันป่าตอง รวมถึงการหาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มสารพฤกษเคมีสูง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

12. 2561 : มจ.1-62-01-002.4 : การพัฒนาสูตรอาหารจากพฤกษเคมีในต้นข้าวเหนียวสันป่าตองเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

13. 2561 : มจ.1-62-01-002.7 : การยกระดับสินค้าและบริการในธุรกิจร้านอาหารด้วยอณูศิลปวิทยาการ: กรณีศึกษาร้านอาหาร Medium Rare จ. เชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

14. 2561 :
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

15. 2561 :
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ   ฉบับที่ : -

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ประเภท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเภท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเภท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล