อาจารย์ ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง
Dr. Kittikhun Prakrajang
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : OT-63-002 : การใช้เทคนิคพลาสมาในการประยุกต์เมล็ดทานตะวัน
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

2. 2562 :
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

3. 2561 : มจ.1-62-01-032.1 : การเพาะเลี้ยงแคลคูลัสและการใช้รังสีแกมมาสำหรับชักนำให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมในกระชายดำ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2561 : วท-62-126 : Effects of Plasma Technique and Gamma Irradiation on Seed Germination and Seedling Growth of Chili Pepper
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai Journal of Science   ฉบับที่ : 47

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Physics : Conference Series   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai Journal of Science   ฉบับที่ : 46

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2563 : Effects of Plasma Technique and Gamma Irradiation on Seed Germination and Seedling Growth of Chili Pepper [1]
ชื่อผลงาน : ผลของการฉายรังสีแกมมาที่มีต่อพริก (Capsicum spp.)
สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai Journal of Science ฉบับที่ : 1

สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล