ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา ใจทนง
Asst. Prof. Dr. Nittaya Jaitanong
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. วัสดุศาสตร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ -64-002 : ครัวอินทรีย์ห้วยทราย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2. 2563 : วท.64-002 : โปรไฟล์หมู่บ้าน วัด และอาหารพื้นถิ่น
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

3. 2562 : กยท.-63-001 : การวิจัยและพัฒนาบล็อกประดับจากน้ำยางพาราและเส้นใยธรรมชาติเสริมแรงด้วยวัสดุพลอยได้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สถาบันการยาง การยางแห่งประเทศไทย)

4. 2561 : สกว.-61-023 : การพัฒนาและสมบัติของวัสดุผสมปอซโซลานซีเมนต์-เซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีกราฟีนออกไซด์เป็นตัวเดิม
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Key Engineering Materials   ฉบับที่ : 772

สื่อสิ่งพิมพ์ : INTEGRATED FERROELECTRICS   ฉบับที่ : 187

สื่อสิ่งพิมพ์ : Ceramics International   ฉบับที่ : 44

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล