อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค
Dr. Patcharee Kongpark
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Micro-electronical systems and robotics)
สถาบันการศึกษา : University of Montpellier, France

2. ปริญญาโท : Master of Science (Micro-electronical Systems)
สถาบันการศึกษา : University Montpellier 2, France

3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต : University Undergraduate Diploma of Technology (Electrical Engineering and Industrial Computer Science)
สถาบันการศึกษา : University Institute of Technology of Montpellier, University Montpellier 2, France

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวทช.-64-003 : การออกแบบ สร้างและพัฒนาเครื่องวัดค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

2. 2563 : มจ.1-64-011 : การออกแบบตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ชนิดซิกม่าเดลต้า ความละเอียดสูง ใช้พลังงานต่ำด้วยโครงสร้างการป้อนกลับแบบเก็บประจุ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

3. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2562 : OT-63-002 : การใช้เทคนิคพลาสมาในการประยุกต์เมล็ดทานตะวัน
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Materials Science and Applied Energy   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล