ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม
Asst. Prof. Dr. Suparat Lithanatudom
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
2. อณูชีววิทยา
3. พันธุวิศวกรรม
4. พันธุศาสตร์พืช
5. พันธุศาสตร์
6. อณูพันธุศาสตร์
7. การศึกษาทางพันธุกรรม
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. ชีววิทยาของพืช
2. จุลชีววิทยาประยุกต์
3. โรคพืชวิทยา

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : วท-63-018 : First Report of a Leaf Blight in Rice (Oryza sativa) Caused by Pantoea ananatis and Pantoea stewartii in Thailand
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

2. 2562 : วท-63-020 : QTL mapping specific to Thrips palmi resistance in Capsicum annuum
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Asia-Pacific Journal of Science and Technology   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Plant Disease   ฉบับที่ : 104

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความหลากหลายของลาดับเบสของยีนในวิถีการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในข้าวไทย จากการวิเคราะห์ลาดับเบสทรานสคริปโตมและจีโนม [0.8]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับปริมาณสารลูทีนในข้าวไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 2

2. 2563 : QTL mapping specific to Thrips palmiresistance in Capsicum annuum [1]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SNPs ซึ่งจำเพาะต่อความต้านทานต่อเพลี้ยไฟ (Thrips palmi Karny) ในพริก
สื่อสิ่งพิมพ์ : Asia-Pacific Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 3

3. 2562 : การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในวิถีการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์จากข้าวไทยที่มีสีเยื่อหุ้มเมล็ดต่างกัน [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับปริมาณสารลูทีนในข้าวไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล