ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ คงธรรม
Asst. Prof. Yaowaluck Khongtham
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยครูเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : OT-65-005 : ทฤษฎีจุดตรึงร่วมบนปริภูมิขยายปริภูมิเมตริกบี
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : มจ.2-63-047 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดแว่น ของชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

3. 2562 : มจ.2-62-079 : ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริก
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

4. 2562 : มจ.2-63-068 : การศึกษาทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิขยายปริภูมิเมตริก
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

5. 2561 : มจ.2-62-035 : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ เรื่องการอินทิเกรทของนักศึกษาปริญญาตรี ร่วมกับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล