สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 197 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 1,858 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 450 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 890 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 1,051 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 32 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 1,791 คน , ยังไม่ทำงาน : 458 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 120 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 109 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 9 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 0 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 4 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะวิทยาศาสตร์ (วท)
Faculty of Science
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0 5349 8179     โทรสาร 0 5387 8225
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล

คณบดีคณบดีวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
...  

อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
...  

นางบุษบา กาหล

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
...  

น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

นายพงศกร ศิริ

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

น.ส.สุภาพร แก้วถาวร

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

น.ส.อาษิรญา อินทนนท์

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ