สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 191 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 1,998 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 476 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 1,185 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 1,182 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 39 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 2,171 คน , ยังไม่ทำงาน : 595 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 212 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 199 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 14 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 34 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 4 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะวิทยาศาสตร์ (วท)
Faculty of Science
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0 5349 8179     โทรสาร 0 5387 8225
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล

คณบดีคณบดีวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
...  

น.ส.สุภาพร แก้วถาวร

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
...  

น.ส.แววตา ติ๊บมา

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.พิชณิชา นิปุณะ

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

น.ส.อาษิรญา อินทนนท์

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ