ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล
Asst. Prof. Dr. Tapana Cheunbarn
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Environmental Engineering)
สถาบันการศึกษา : Illinois Institute of Technology

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : EU-64-001 : Sustainable Solid Waste Management and Policies (SWAP)
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (The European Union)

2. 2563 : มจ.1-63-03-002 : การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผสม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2561 : วท-62-137 : การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2561 : วท-62-138 : การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระที่แยกจากดินรอบรากข้าวในการผลิตออกซินและจิบเบอเรลลิน
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2561 : วช.-62-003 : การจัดการของเสียและกลิ่นจากการเลี้ยงสุกรเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

6. 2561 : มจ.2-62-091 : โครงการใช้จุลินทรีย์เพื่อลดกลิ่นเหม็นของบ่อขยะ บริเวณชุมชนบ้านโปง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

7. 2561 : วท-60-079 : ประสิทธิภาพการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสาหร่ายสีเขียวขนาดเล๊ก
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

8. 2561 : วท-60-047 : Biotechnological application of sustainable biogas production through dry anaerobic digestion of Napier grass
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารนเรศวรพะเยา   ฉบับที่ : 12(2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ฉบับที่ : 18

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   ฉบับที่ : วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 18 ฉบับที่18 (2563) หน้า 87-105

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : การศึกษาประสิทธิภาพของพืชทนเค็มในการบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรมผักและผลไม้ดองโดยใช้ระบบบำบัดบึงประดิษฐ์แบบไหลผ่านใต้ดินแนวนอน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : Improving te Tensile Strength of Rice Straw Paper by Different Paper Additives [0.4]
ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวโดยการผลิตเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดขี้เลื่อยไม้สักจากโรงเลื่อย ในเมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง [0.2]
ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าขี้เลื่อยไม้สักจากโรงเลื่อยในเมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง เป็นแผ่นปาร์ติเกิลเพื่อการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2563 : ผลของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของลาวต่อสมบัติของเยื่อและกระดาษจากฟางข้าว [0.2]
ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวโดยการผลิตเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2563 : การผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าวเหนียวสายพันธ์ุ กข แม่โจ้ 2 ร่วมกับหัวเชื้อมูลวัว [0.2]
ชื่อผลงาน : ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าวเหนียวสายพันธุ์สันป่าตอง 1 และ กข.แม่โจ้ 2
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2562 : Composting of rice straw by Lichen-associated Bacteria [0.2]
ชื่อผลงาน : การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2561 : การจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่ราบสูง กรณีศึกษา บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่ราบสูง กรณีศึกษาบ้านตุงลอยและบ้านยองกือตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล